PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

XTRN Zorg BV respecteert de privacy van haar personeel, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit
persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): XTRN Zorg BV, gevestigd te Burcht
2, 1315 XJ Almere, Kvk-nummer: 75944294.


Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door XTRN Zorg BV. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
 • Bankrekeningnummer(s)
 • BSN
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Geboorteplaats
 • Gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie etc.
 • Opleiding(sniveau)

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Een betere dienstverlening naar u toe
 • Onze personeelsadministratie
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.


Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar
te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te
nemen via info@xtrn.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens
nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek
van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.


Artikel 7 – Aanbiedingen voor werk
1. U kunt werk aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze
niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@xtrn.nl.
2. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.


Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.


Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: XTRN, info@xtrn.nl.


Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 01 januari 2021 tot nader order.

terugbelverzoek

Heeft u een vraag en wilt u graag gebeld worden door één van onze adviseurs? Dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u opnemen.